konkursmajorette.pl konkursmajorette.pl - Konkurs Majorette

konkursmajorette.plWebsite Profile

Title: Konkurs Majorette
Keywords:
Description:Konkurs Majorette Toggle navigation Nagrody Zasady We? udzia? Galeria konkursowa Produkty Gdzie kupi? News/TV U?ywasz przegl?darki nie obs?uguj?cej JavaScript lub wy??czy?e? jego obs?ug?. W tej sytuac
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

konkursmajorette.pl Information

Website / Domain:konkursmajorette.pl
Website IP Address:195.149.230.25
Domain DNS Server:ns1.tld.pl,ns2.tld.pl

konkursmajorette.pl ranks

Alexa Rank:7649784
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

konkursmajorette.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$2,225
Daily Revenue:$6
Monthly Revenue:$182
Yearly Revenue:$$2,225
Daily Unique Visitors:561
Monthly Unique Visitors:16,830
Yearly Unique Visitors:204,765

konkursmajorette.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server nginx/1.6.2
Date Thu, 18 Oct 2018 22:02:14 GMT

konkursmajorette.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

konkursmajorette.pl Similar Website

Domain WebSite Title
wolbrom.com.pl KONKURS
majoling.com robe majorette
topmania.pl TopMania Konkurs | TopMania Konkurs
konkurs-es.org Konkurs [eS]
tematuchodzcy.pl Konkurs dziennikarski
konkursfirestone.pl Konkurs Firestone
novaboosterfaca.rs Foto konkurs
fhkonkurs.pl F.H. Konkurs
konkurspapieski.pl Konkurs Papieski
xlyourgame.pl xlEnergy | Konkurs
konkurs-patrianostra.pl Konkurs historyczny
gratoramide.pl Toramide - konkurs
majoretteshowdown.com Home | Majorette ShowDown
majorette.cc International Association of Majorette-Sport
majoretteevents.com Majorette Events | Home
inspiration-voorhout.nl Majorette- en twirlvereniging Inspiration - Home
samca.org South African Majorette & Cheerleading Association
majorettetoyshop.com Majorette Toy Shop ??????? ??????? ??????? ???? ???????????? : Inspired by LnwShop.com

konkursmajorette.pl Alexa Rank History Chart

konkursmajorette.pl aleax

konkursmajorette.pl Html To Plain Text

Konkurs Majorette Toggle navigation Nagrody Zasady We? udzia? Galeria konkursowa Produkty Gdzie kupi? News/TV U?ywasz przegl?darki nie obs?uguj?cej JavaScript lub wy??czy?e? jego obs?ug?. W tej sytuacji nie b?dziesz móg? wzi?? udzia?u w naszym konkursie Nagrody Udzia? w ekskluzywnej imprezie rajdowej, której cz??ci? b?dzie przejazd z ?ukaszem By?kiniewiczem po trasie odcinka rajdowego. Limitowany model Opel Adam w barwach zespo?u rajdowego ?ukasza By?kiniewicza. Ten wyj?tkowy model nie jest dost?pny w sprzeda?y. We? udzia? w naszym konkursie i powi?ksz swoj? kolekcj? o wyj?tkowy egzemplarz. Jeden ze 100 na ?wiecie! Zasady Umie?? zdj?cie swojej kolekcji w galerii konkursowej Szykuj si? na MOCNE wra?enia! We? udzia? Pseudonim/Nick Adres email Wybierz zdj?cie… Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest RITF advnet Polska Sp. z o.o. z siedzib? w Jab?onnie przy ul. Szkolnej 164. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu nast?puje zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z pó?n. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezb?dne do wzi?cia udzia?u w Konkursie. Osobom udost?pniaj?cym dane osobowe przys?uguje prawo dost?pu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Konkurs organizowany jest pod nazw? ?KONKURS MAJORETTE ” (dalej: ?Konkurs”). Organizatorem Konkursu jest: "RITF adv net Polska” sp. z o.o. z siedzib? w Jab?onnie, adres: ul. Szkolna 164, wpisana do Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem 0000263865, posiadaj?ca kapita? zak?adowy w wysoko?ci 100 000,00 z?, NIP - 524 258 55 44 , zwana dalej ?RITF” na zlecenie: Simba Toys Polska Sp.z o.o. z siedzib? w Warszawie, adres: ul. Marcina Flisa 2, 02-247, wpisana do Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000055810 KRS , NIP 521 100 03 24, zwana dalej ?Simba” Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 25 03 2017 r. do dnia 30 06 2017 r. Konkurs organizowany jest na stronie internetowej: http://konkursmajorette.pl (?Strona Internetowa Konkursu”). Z zastrze?eniem postanowień pkt. II.1.3 Regulaminu, uczestnictwo w Konkursie jest bezp?atne. Uczestnik ponosi op?aty na rzecz podmiotów ?wiadcz?cych us?ugi telekomunikacyjne w zakresie dost?pu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytu?u korzystania z dost?pu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami ?wiadczenia tych us?ug obowi?zuj?cymi u tych podmiotów, przy czym nie stanowi? one wynagrodzenia za uczestnictwo w Konkursie i nie s? pobierane przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów zwi?zanych z uczestnictwem w Konkursie. Uczestnikiem Konkursu mo?e by? ka?da osoba fizyczna, która ??cznie spe?nia nast?puj?ce warunki: zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych lub uzyska zgod? przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie ma zdolno?ci do czynno?ci prawnych, który zobowi?zany jest poda? swój adres poczty elektronicznej w formularzu Konkursowym; dokona zakupu minimum jednego produktu marki Majorette dokona poprawnej rejestracji w Konkursie za pomoc? internetowego Formularza Konkursowego dost?pnego na Stronie Internetowej Konkursu poprzez podanie ??danych w nim danych osobowych i aktywacj? odpowiedniego pola znajduj?cego si? w formularzu Konkursowym; wykona poprawnie Prac? Konkursow? Regulaminu i umie?ci j? w Galerii Konkursowej; zapozna si? z zasadami uczestnictwa w konkursie i zaakceptuje postanowienia Regulaminu poprzez aktywacj? odpowiedniego pola znajduj?cego si? w Formularzu Konkursowym; wyrazi zgod? na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów zwi?zanych z przeprowadzeniem Konkursu, poprzez aktywacj? odpowiedniego pola znajduj?cego si? w Formularzu Konkursowym; Uczestnik Konkursu mo?e zrezygnowa? z uczestnictwa w Konkursie poprzez wys?anie o?wiadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie na adres poczty elektronicznej info@ritf.eu z adresu swojej poczty elektronicznej wskazanego przy rejestracji w Konkursie. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si? odpowiednio w przypadku, gdy uczestnik Konkursu chce usun?? swoj? Prac? Konkursow? z Konkursu. Uczestnik Konkursu posiadaj?cy ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych sk?ada wszelkie o?wiadczenia, realizuje uprawnienia i wykonuje obowi?zki okre?lone w Regulaminie za zgod? swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Uczestnika Konkursu nie posiadaj?cego zdolno?ci do czynno?ci prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, ?e przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Uczestnika Konkursu w jego imieniu i na jego rzecz sk?ada wszelkie o?wiadczenia, realizuje uprawnienia i wykonuje obowi?zki okre?lone w Regulaminie. Nagrody w Konkursie: 11 Nagród G?ównych w postaci przeja?d?ki z za?og? rajdow? ?ukasza By?kiniewicza 100 Nagród Dodatkowych w postaci modelu samochodu Majorette - Opel Adam z limitowanej, certyfikowanej edycji. Ka?dy uczestnik Konkursu mo?e zdoby? tylko jedn? Nagrod? G?ówn? Nagrody w Konkursie nie podlegaj? zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowarto?? pieni??n?. Lista Zdobywców Nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu w terminie 14 dni roboczych od zakończenia konkursu. W ci?gu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia opublikowania Listy Zdobywców Nagród, RITF skontaktuje si? ze Zdobywcami Nagród za pomoc? poczty elektronicznej wys?anej z adresu info@ritf.eu na adres poczty elektronicznej podany przez Zdobywc? Nagrody przy rejestracji w Konkursie. Po otrzymaniu wiadomo?ci okre?lonej w zdaniu poprzednim, Zdobywca Nagrody jest zobowi?zany, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, skontaktowa? si? z RITF, wysy?aj?c w terminie 2 dni roboczych z adresu poczty elektronicznej podanego przez Zdobywc? Nagrody przy rejestracji w Konkursie, wiadomo?? e-mail na adres info@ritf.eu, w której poda swoje imi?, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania i do której za??czy dowód zakupu co najmniej jednego artyku?u Majorette w postaci skanu b?d? zdj?cia. 11 nagród g?ównych w postaci dedykowanej przeja?d?ki z za?og? rajdow? Pana ?ukasza By?kiniewicza zostanie zorganizowane w formie specjalnego przejazdu na odcinku rajdowym. Zwyci?zcy zostan? powiadomieni w terminie do 14 dni o miejscu i terminie organizacji tego przejazdu. 100 Nagród dodatkowych w postaci limitowanego modelu kolekcjonerskiego Opel Adam w konkursie zostan? przekazane Zdobywcom Nagród przez RITF w terminie do 14 dni roboczych od dnia opublikowania listy Zdobywców Nagród, na adres, imi? i nazwisko podane przez uczestnika Konkursu w Formularzu Konkursowym, pod warunkiem okazania przez Zdobywc? Nagrody dowodu zakupu minimum jednego modelu samochodu Majorette oraz spe?nienia przez Zdobywc? Nagrody obowi?zków wskazanych w pkt...

konkursmajorette.pl Whois

Domain Name: KONKURSMAJORETTE.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en